EMIL CONSTANTINESCU

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 1996-2000

 

PUNCT DE VEDERE ASUPRA

DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE NR. 375 DIN 6 IULIE 2005 REFERITOARE LA SESIZĂRILE DE NECONSTITUŢIONALITATE A LEGII PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI

 

I.Critica argumentelor Curţii Constituţionale

 

           Decizia nr. 375 din 6 iulie a Curţii Constituţionale (CCR) a constatat, cu majoritate de voturi, neconstituţionalitatea  a cinci grupuri de prevederi legale din legea privind reforma justiţiei..

 

          Deşi decizia CCR este general obligatorie şi trebuie să fie pusă în aplicare, analiza motivărilor prezentate de CCR conduce la concluzia că  soluţiile pronunţate sunt eronate.

 

          I. Prevederile art. I pct. 26 şi pct. 27 din Titlul XV al Legii, cu referire la art. 24 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM):

 

Textele legale declarate neconstituţionale au următorul conţinut:

„(2) În perioada mandatului, judecătorii şi procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii nu pot desfăşura activitatea de judecător sau procuror. La încetarea mandatului, membrii Consiliului Superior al Magistraturii revin în funcţia de judecător sau procuror deţinută anterior alegerii.”

„(4) Funcţiile de conducere deţinute de judecătorii sau procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii încetează de drept la data publicării hotărârii Senatului în Monitorul Oficial.”

 

CCR consideră că aceste prevederi legale încalcă art. 133 alin. (2) lit. (a) din Constituţie, text din care rezultă că din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) fac parte 9 judecători şi 5 procurori, precum şi art. 125 alin. (1) din legea fundamentală, care stabileşte principiul inamovibilităţii judecătorilor.

 

În realitate însă, potrivit art. 125 alin. (3) şi art. 133 alin. (2) din Constituţie, funcţiile de judecător şi de procuror sunt incompatibile cu orice altă funcţie publică sau privată (cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior), aşadar şi cu aceea de membru al CSM, care este o funcţie de demnitate publică. În plus, reglementările actuale interzic deja pentru doi dintre membrii CSM (preşedintele şi vicepreşedintele) să aibă activitate de judecător sau procuror.

 

Iar în privinţa inamovibilităţii, trebuie observat că:

(a) potrivit art. 125 alin. (1) din Constituţie, „Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii (aşadar legea fundamentală permite ca pe cale de lege adoptată de Parlament să se stabilească conţinutul inamovibilităţii);

(b) inamovibilitatea priveşte însăşi calitatea de judecător, iar nu o anumită „funcţie” (poziţie ierarhică) în cadrul sistemului judecătoresc.

 

II. Prevederile art. II alin. (1) şi alin. (2) din Titlul XV al Legii:

 

Textele legale declarate neconstituţionale au următorul conţinut: „(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, membrii în funcţie ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt obligaţi să opteze între funcţia de conducere la instanţele judecătoreşti sau parchete şi calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În cazul în care judecătorii şi procurorii prevăzuţi la alin.(1) nu îşi exercită dreptul de opţiune în termenul stabilit sau nu mai funcţionează la o instanţă sau parchet de acelaşi grad cu instanţa sau parchetul unde erau numiţi la momentul alegerii îşi pierd calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.”

 

          CCR consideră că aceste prevederi legale încalcă art. 133 alin. (4) din Constituţie, care prevede că durata mandatului membrilor CSM este de 6 ani, precum şi principiul constituţional al inamovibilităţii.

 

          În realitate însă, prin prevederile declarate neconstituţionale nu se aduce deloc atingere duratei mandatului membrilor CSM, fiindcă aceştia pot opta pentru păstrarea calităţii de membru al CSM, caz în care mandatul are o durată de 6 ani, astfel cum stabileşte Constituţia.

 

În plus, şi sub acest aspect sunt aplicabile observaţiile anterioare cu privire la inamovibilitate, în sensul că:

(a) potrivit art. 125 alin. (1) din Constituţie, „Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii (aşadar legea fundamentală permite ca pe cale de lege adoptată de Parlament să se stabilească conţinutul inamovibilităţii);

(b) inamovibilitatea priveşte însăşi calitatea de judecător, iar nu o anumită „funcţie” (poziţie ierarhică) în cadrul sistemului judecătoresc.

 

III. Sintagma „alta decât aceea de judecător sau procuror” din noul alin. (8) al art. 81 al Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor (conform Titlului XVII, art. I, pct. 93 din Lege):

 

Prevederea declarată neconstituţională face parte din următorul text legal:

„Judecătorii şi procurorii care beneficiază de pensie de serviciu potrivit alin. (1), (2) şi (4) pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, alta decât cea de judecător sau procuror, indiferent de nivelul veniturilor respective.”

 

CCR consideră că în acest fel se creează o discriminare a judecătorilor şi procurorilor care beneficiază de pensie de serviciu, contravenindu-se principiului egalităţii în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie, în sensul că  procurorii şi judecătorii beneficiari ai pensiei de serviciu sunt discriminaţi faţă de ceilalţi pensionari, care pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională.

 

În realitate, CCR abandonează propria jurisprudenţă formată pe parcursul unei perioade îndelungate în cadrul a extrem de numeroase dosare, jurisprudenţă conform căreia principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, ci implică un tratament diferit la situaţii diferite în ceea ce priveşte exercitarea efectivă a drepturilor recunoscute şi garantate de Constituţie. În cazul de faţă, situaţia magistraţilor este în mod evident diferită faţă de aceea a altor categorii profesionale şi, de aceea, diferenţele de regim juridic nu încalcă principiul constituţional al egalităţii.

 

În plus, dacă s-ar da curs motivării prezentate de Curtea Constituţională, s-ar ajunge la contestarea de către alte categorii profesionale a diverselor drepturi recunoscute prin lege în beneficiul magistraţilor în considerarea – pe bună dreptate – a situaţiei speciale a acestora din urmă. Cu alte cuvinte, decizia Curţii Constituţionale poate îndemna la opunerea unora dintre categoriile de cetăţeni faţă de alte categorii cât priveşte recunoaşterea prin lege a consecinţelor fireşti ale specificităţii.

 

IV. Prevederile art. I pct. 93 din Titlul XVII al Legii, cu referire la art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor:

 

Textul legal declarat neconstituţional are următorul conţinut:

Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art.86 alin.(1) nu pot fi menţinuţi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare prevăzută de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            CCR consideră că interdicţia menţinerii în funcţie a judecătorilor şi procurorilor după împlinirea vârstei standard de pensionare are caracter discriminatoriu în raport cu celelalte categorii de cetăţeni, încălcând prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1). De asemenea, se mai consideră că sunt încălcate şi principiile independenţei şi inamovibilităţii judecătorilor (art. 124 alin. 3 şi art. 125 alin. 1). În sfârşit, sunt invocate prevederile unor „documente internaţionale” referitoare la activitatea magistraţilor.

 

          În realitate, nici în această situaţie nu ar fi fost cazul ca instanţa de control constituţional să îşi abandoneze îndelungata jurisprudenţă conform căreia principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, ci implică un tratament diferit la situaţii diferite în ceea ce priveşte exercitarea efectivă a drepturilor recunoscute şi garantate de Constituţie.

 

De asemenea,  şi de această dată trebuia să se observe că, potrivit art. 125 alin. (1) din Constituţie, „Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii (aşadar legea fundamentală permite ca pe cale de lege adoptată de Parlament să se stabilească conţinutul inamovibilităţii, inclusiv vârsta de pensionare). Tot astfel, nu se vede cum independenţa judecătorilor şi procurorilor ar fi asigurată în cazul pensionării acestora la, de exemplu, 70 ani, dar nu ar mai fi asigurată în cazul pensionării la o vârstă ceva mai mică.

 

În sfârşit, nici unul dintre „documentele internaţionale” invocate de CCR nu fac parte dintre acelea enumerate de art. 20 din Constituţie („Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte”), singurele pe care CCR putea să le ia în considerare în vederea sesizării unei sesizări de neconstituţionalitate, ci sunt pur şi simplu nişte recomandări. De altfel, la analiză se poate constata faptul că acestea conţin prevederi extrem de generale, a căror substanţă nu a fost încălcată prin prevederile legale declarate neconstituţionale.

 

V. Prevederile art. IV alin. (1), alin. (6) şi alin. (7) din Titlul XVII al Legii, cu referire la Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor:

 

Textele legale declarate neconstituţionale au următorul conţinut:

„(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, încetează mandatele de conducere ale judecătorilor şi procurorilor de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, precum şi ale procurorilor de la parchetele de pe lângă acestea.

(6) Durata mandatelor judecătorilor şi procurorilor care exercită, la data intrării în vigoare a prezentei legi, alte funcţii de conducere decât cele prevăzute la alin.(1) este de 3 ani, de la data învestirii.

(7) Mandatele judecătorilor şi procurorilor care ocupă alte funcţii de conducere decât cele prevăzute la alin.(1) încetează, dacă la data intrării în vigoare a prezentei legi  durata acestora a depăşit 3 ani de la învestire.”

 

          CCR consideră că aceste prevederi legale încalcă principiul inamovibilităţii judecătorilor, consacrat prin art. 125 alin. (1) din Constituţie, principiu care se aplică atât în privinţa duratei funcţiei de judecător, cât şi a duratei mandatului funcţiei de conducere.

 

În realitate, potrivit art. 125 alin. (1) din Constituţie, „Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii (aşadar legea fundamentală permite ca pe cale de lege adoptată de Parlament să se stabilească conţinutul inamovibilităţii). În plus, CCR şi-a abandonat propria jurisprudenţă, stabilită prin Deciziile nr. 17/2002, nr. 91/2002 şi nr. 147/2002 şi care au fost pronunţate într-o materie similară, mai precis referitor la modificarea si completarea din anul 2002 a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii de Conturi. Cu acel prilej, soluţionând criticile de neconstituţionalitate îndreptate împotriva unei legi adoptate de guvernarea P.S.D. prin care s-a dispus încetarea mandatului unor membri ai Curţii de Conturi, CCR a adoptat teza contrară, astfel: „Curtea retine ca, de principiu, inamovibilitatea constituie garantia de independenta recunoscuta pentru magistrati, precum si pentru unele categorii de functionari publici, de natura sa dea acestora siguranta ca nu vor fi demisi din functie sau mutati, chiar prin promovarea in functii superioare, fara acordul lor. In acelasi sens, chiar pentru tragerea la raspundere disciplinara a celor pentru care este prevazuta aceasta garantie, sunt stabilite, prin lege, proceduri speciale, de natura sa ii puna la adapost de arbitrariu si de incalcarea independentei lor, proceduri care prevad conditii diferite fata de cele ale dreptului comun disciplinar.

    Curtea Constitutionala constata ca masura incetarii mandatului membrilor Curtii de Conturi mai inainte de termen, ca urmare a reorganizarii activitatii si reducerii numarului de membri care compun aceasta Curte, masuri stabilite prin dispozitiile legii organice de modificare si completare a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, nu incalca dispozitiile art. 139 alin. (4) din Constitutie cu privire la inamovibilitatea si independenta membrilor Curtii de Conturi. In acest caz masura stabilita prin art. II din lege reprezinta o cauza de incetare a mandatului inainte de termen, care se adauga la cele prevazute la art. 116 din Legea nr. 94/1992, republicata, text care de altfel a si fost modificat si completat in acest sens, conform art. I pct. 39 din legea care formeaza obiectul controlului de constitutionalitate.”

 

II. Conflictul de interese

 

Au fost trei sesizări de neconstituţionalitate:

1.     Prima, semnată de 140 de deputaţi şi senatori PSD

2.     A doua, semnată de 25 de senatori PRM

3.     A treia, înaintată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sub semnătura preşedintelui ÎCCJ.

Între autorii celor trei sesizări şi judecători de la Curtea Constituţională, exista următorul conflict de interese:

-         Senator Rodica Stănoiu- Judecător Şerban Viorel Stănoiu

-         Alexandra Ninosu- Petre Ninosu

-         Alexandrina Cochinescu- Nicolae Cochinerscu.

-         Gabriela Gaşpar- Acsinte Gaşpar

 

Art. 25 din Codul de Procedură Civilă, prevede obligaţia judecătorului de a se abţine de la soluţionarea unui litigiu în care este implicat soţul sau soţia. Acest articol se aplică şi procedurilor din faţa Curţii Constituţionale.

Conform Legii Curţii Constituţionale nr. 47/1992 republicată în 2003, prevederile acestei legi se completează cu cele ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile.

Nu numai raportul formal dintre cei patru soţi judecători de la Curtea Constituţională şi soţiile lor în poziţie de reclamant dar şi aspectul substanţial al conflictului de interese având în vedere că toate prevederile constatate ca neconstituţionale sunt aplicabile magistraţilor, dar inclusiv celor 3 soţii reclamante care sunt judecătoare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

          Mai mult, conflictul de interese priveşte şi propria situaţie a judecătorilor de la Curtea Constituţională. Acestea au declarat ca fundamental neconstituţionale prevederile art. 81, alin. 8 din titlul XVII, care interzicea cumulul remuneraţiei de judecător cu pensia de serviciu, suspendând pe durata mandatului plata pensiei de serviciu.

          În situaţia de pensionari sunt 5 judecători: Acsinte Gaspar, Kozsokar Gabor, Ion Predescu, Şerban Stănoiu, Nicolae Cochinescu.

 

III. Soluţii pentru evitarea unor situaţii similare

 

A. Modificarea Legii Curţii Constituţionale

          Plecând de la recenta decizie a CC, de la caracterul vădit subiectiv al acesteia, precum şi de la evidenta influenţă politică a unor partide asupra carierei majorităţii membrilor CC, s-au formulat în aceste zile nu numai critici, dar şi propuneri de modificare a Legii de funcţionare a Curţii Constituţionale. Trebuie însă să vă spun că posibilitatea de schimbare a acestei legi este extrem de limitată în condiţiile în care ea nu poate face abstracţie, în nici un caz, de normele constituţionale.

 

1.     Presupunând că se va introduce instituţia revocării judecătorilor aflaţi în conflict de interese, vor fi două probleme:

-         Cine îi va putea recuza?

-         Şi, mai ales, cine ar rezolva o asemenea cerere? Aceeaşi Curte, cu aceeaşi majoritate.

2.     Chiar şi acum, conform legislaţiei în vigoare şi a unor principii de drept general valabile, judecătorii aflaţi în conflict de interese au îndatorirea să se abţină de la soluţionarea respectivelor sesizări. Judecătorii Curţii Constituţionale nu au făcut-o. Dar dacă o făceau? Rămâneau 6 judecători cu opinii contrare: 3 la 3. Dacă, pentru ieşirea din blocaj, decisiv ar fi fost votul preşedintelui, verdictul ar fi fost tot cel din 6 iulie.

 

B. Revizuirea Constituţiei.

 

                   Ieşirea din acest cerc vicios nu este decât una: revizuirea Constituţiei  prin:

1. Completarea art. 143 care prevede că “judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică superioară şi 18 ani vechime în activitate juridică sau în învăţământul juridic superior”. Propunerea mea este ca la acest text să se adauge: “să nu fi depăşit, la data numirii, vârsta de 60 de ani şi să nu fi deţinut în ultimii 10 ani o funcţie publică determinată de apartenenţa la un partid politic”.

          Spun 60 de ani pentru că în acest fel judecătorii în funcţie nu vor depăşi 67 de ani, ceea ce mi se pare rezonabil.

Şi spun 10 ani în care să nu fi avut o funcţie publică determinată de apartenenţa la un partid politic (respectiv senator, deputat sau ministru), pentru a include 2 cicluri parlamentare cuprinzând ambele “puteri” care ar alterna la guvernare.

- Precizez că, în Legea Curţii Constituţionale din 1992, textul constituţional privitor la “incompatibilităţi” a fost completat în sensul că “în cazul în care candidatul face parte dintr-un partid politic, acordul său trebuie să cuprindă angajamentul “candidatului de a demisiona, la data numirii, din partidul politic al cărui membru este”. Acest adaus la Constituţie a fost binevenit dar s-a dovedit insufficient pentru înlăturarea oricărei suspiciuni de influenţă sau dependenţă. Dacă, în cazul unui simplu membru de partid, demisia poate fi considerată credibilă, în situaţia celor care şi-au clădit cariera juridică pe apartenenţa şi zelul lor politic, o asemenea demisie nu este o garanţie suficientă a independenţei lor.

- Dacă restricţia propusă ar fi introdusă numai în Legea Curţii Constituţionale, mă tem că ea ar putea fi contestată iar actuala Curte ar considera-o neconstituţională. Deci numai Constituţia- ca voinţă a majorităţii Parlamentului şi a majorităţii populaţiei, consultate prin referendum- poate rezolva situaţia.

 

2. Revizuirea Constituţiei va putea rezolva şi problema ivită prin modificarea Constituţiei operată în 2003 când, prin art. 147 (4), deciziile Curţii au devenit automat obligatorii pe data publicării în Monitorul Oficial. Va trebui deci să se revină la textul vechi al Constituţiei din 1991 care prevedea că:

          În cazurile de neconstituţionalitate a unei legi sau a unor articole din lege, legea se traansmite spre reexaminare. Dacă legea este adoptată în aceeaşi formă, de data aceasta cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor fiecărei Camere, obiecţia de neconstituţionaliate este înlăturată iar promulgarea este obligatorie.

          Aşa a fost 12 ani şi n-a existat nici o criză de felul celei ivite acum. Nu este normal ca o instanţă, fie ea şi Curtea Constituţională, să devină un al doilea for legislativ, ba chiar un supra-legiuitor.

 

3.     În fine, pentru toţi cei care cred că  funcţionarea statului de drept în România implică imperios o Curte Constituţională cu o componenţa în afara oricărei suspiciuni de influenţă politică, trebuie spus că mandatele a 6 (din 9) actuali judecători ai Curţii expiră în 2010 şi în 2013. O întinerire a Curţii nu se va putea realiza mai devreme dacât dacă se va revizui şi art. 142 din Constituţie în sensul - reducerii numărului de judecători la 7

                                       - reducerii mandatului la 6 ani   şi al

                                         - innoirii Curţii din 2 în 2 ani cu  căte 2    

                                           judecători.

          Dacă numărul de judecători ar rămâne 9 (sau s-ar majora), orice modificare a legii Curţii Constituţionale sau a Constituţiei nu va afecta mandatele actualilor judecători.

4. Modificarea numărului de judecători şi a duratei mandatului lor va impune şi dispoziţii tranzitorii: primele numiri fiind pentru 6, 4 şi respectiv 2 ani. Astfel, vor putea candida şi judecătorii care au exercitat numai parţial actualul mandat (fără ca, prin cumul, să depăşească 6 ani).

 

Utilizarea Curţii Constituţionale pentru tergiversarea proceselor penale

 

Mecanismele de control ale constituţionalităţii sunt utilizate în materie penală în vederea tergiversării soluţionării cauzelor penale, îndeosebi în domeniul criminalităţii organizate şi al combaterii corupţiei.

Practic, toate marile dosare penale au trecut şi pe la Curtea Constituţională. Soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate durează de la jumătate de an pânp la un an. Reţeaua avocaţilor PSD ( Iorgovan, Neagu, Roibu, Marin Popa, Nazat) a trimis în perioada 1997-2004 un număr mare de dosare privind inculpaţi pentru crimă organizată şi corupţie din clientela PSD, sufocând activitatea Curţii Constituţionale.

 

Concluzii

Analiza faptelor confirmă ideea pe care am enunţat-o de la bun început: prezenta criză e doar la suprafaţă o criză politică. Ea e în esenţa ei o criză de sistem, de un conflict de interese fundamental între instituţii - aşa cum au fost ele distorsionate deliberat de PSD în frunte cu Ion Iliescu – şi societatea românească, a cărei voinţă de integrare europeană este majoritară şi fermă. În aceste condiţii, rezolvarea actualei crize nu poate reprezenta responsabilitatea exclusivă a guvernului sau a partidelor din Alianţă, şi cu atât mai puţin responsabilitatea exclusivă a preşedintelui ţării. Criza de sistem în faţa căreia ne aflăm afectează prezentul şi viitorul întregii societăţi, şi nu poate fi rezolvată decât cu susţinerea fermă a societăţii româneşti. De aceea, fac apel acum la toate organizaţiile şi asociaţiile civice ferm angajate în susţinerea democraţiei şi a progresului, la personalităţile vieţii publice şi intelectuale, la reprezentanţii mass-media, să nu lase doar în seama guvernanţilor soluţionarea unei probleme care ne afectează pe toţi. Să declanşeze o dublă acţiune – o dezbatere naţională cu privire la statutul şi obligaţiile Curţii Constituţionale şi la modul în care acestea au fost pervertite şi instrumentalizate de oligarhia coruptă din PSD, şi o mişcare de masă care, prin semnături, pichetări, articole de opinie şi alte acţiuni de tip civic care să găsească, prin referendum sau prin alte mijloace constituţionale, calea reformării reale şi durabile a justiţiei, inclusiv a Curţii Constituţionale.

 

13 iulie 2005